Gizlilik ilkesi

Bu metin bilgi g羹venlii ile ilgili sizi bilgilendirmek ve uyulmas覺 gereken kurallar ile sorumluluklar覺 a癟覺klamak 羹zere haz覺rlanm覺t覺r.

Kiisel bilgilerinizi paylamaks覺z覺n web sitemizi dilediiniz s覺kl覺kta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz s覺ras覺nda kiisel bilgileriniz taraf覺m覺zdan, sadece sizin bilginiz kapsam覺nda temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim taraf覺m覺zdan kay覺t alt覺na al覺nan kiisel bilgileriniz seslizero.com taraf覺ndan korunur ve korunmaya devam edecektir.

Ad嚙踝蕭嚙踝蕭n覺z ve soyad覺n嚙踝蕭z, posta adresiniz, doum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaran覺z, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz ancak taraf覺n覺zdan web sitemize verildiinde kaydedilir.

Bilgi g羹venliinizi salamak amac覺yla ifrelerinizi kimse ile paylamaman覺z gerekmektedir.

E-posta iletiiminde s繹z konusu mesaj ifrelenmedii takdirde, mesaj覺n g羹venliinin garanti alt覺na al覺namaz ve g繹ndereceiniz e-postalar覺n g羹venliinden sizler sorumlusunuzdur.

Web sitemizde seslizero.com taraf覺ndan iletilmeyen dier web sitelerine balant覺lar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve di嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭er politikalar覺n覺 g繹zden ge癟irmelisiniz. Dier 嚙踝蕭嚙踝蕭irketlerin politika ve uygulamalar覺ndan seslizero.comun sorumlu olmad覺覺n覺 belirtiriz.

G襤ZL襤L襤K

seslizero.com kullan覺c覺lar覺, hizmet alabilmek i嚙踝蕭in baz覺 kiisel bilgilerini web sitesine kaydetmek suretiyle seslizero.com ile paylamaktad覺rlar.

seslizero.com, kullan覺c覺lar覺n kiisel bilgilerini sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, sitede kullan覺c覺lar覺n isteklerine g繹re i癟erik ile reklam salamak ve yeni hizmetlerden haberdar etmek i癟in saklar. seslizero.com kullan覺c覺lar覺 web sitesindeki dola嚙踝蕭嚙踝蕭mlar嚙踝蕭嚙踝蕭 s嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭ras嚙踝蕭nda kiisel bilgilerini deitirme ans覺na sahiptirler. Bu bilgiler sadece kullan覺c覺 taraf嚙踝蕭ndan deitirilebilmektedir.

seslizero.com kullan嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭c覺lar嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭n覺n sitedeki dola嚙踝蕭覺mlar嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭 s覺ras嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭nda ziyaret edilen b嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭l嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭mler, t覺klanan alanlar gibi 繹zellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece b繹l羹mlerin, farkl覺 alanlar覺n izlenme, takip edilme oranlar覺n覺n tespiti i癟in kullan覺lmaktad覺r. Sayfalar覺n nereden ge癟erek ya da ne ekilde ziyaret edildiini belirleyen cookie嚙踝蕭嚙 adl覺 teknolojinin kullan覺ld覺覺 durumlarda ayn嚙踝蕭 ekilde sitenin farkl覺 alanlar覺n覺n izlenme, t嚙踝蕭klanma oranlar覺n覺n belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kiiye 繹zel yap覺lan bir uygulama deildir. Bu teknoloji ile ama癟lanan, kullan覺c覺lar覺n daha s覺kl覺kla ziyaret ettikleri b繹l羹mlere ait i癟erii, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullan覺c覺 i癟in daha kolay ula覺l覺r k覺lmakt覺r.

Kullan覺c覺lara verilen i癟eriin kalitesini art覺rmak, baz覺 hizmetlere dorudan ula嚙踝蕭覺labilmesini salamak i癟in kullan覺c覺n覺n onay vermesi halinde corafi konum bilgisi ilikin veri kaydedilebilir ve kullan覺labilir.

Kullan覺c覺lar覺n seslizero.com web sitesine doru ve g羹ncel olmayan bilgi vermesi halinde ya da bilgilerin doru ve g羹ncelliinden 羹phe edildiinde, seslizero.comun hizmetleri durdurma ya da sonland覺rma hakk嚙踝蕭 sakl覺d覺r.

seslizero.com, kullan覺c覺lara ait bilgileri aa覺da belirtilen haller gerektirdii takdirde a癟覺klamak hakk覺na sahiptir:

1. Kullan覺c覺n覺n, ahsi bilgilerinin payla覺lmas覺 konusunda izni ve onay覺 var ise, 2. seslizero.com ve seslizeroun kendi b羹nyesinde kullan覺lmak 羹zere kullan覺c覺 profillerinin belirlenmesi amac覺yla, 3. Kullan覺c覺n覺n, seslizero.com ve seslizerodan talep ettii 羹r嚙踝蕭n ve hizmetlerin gelitirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve ara癟larla ilgili problemlerin giderilmesi amac覺yla, 4. Kullan覺c覺ya 羹r羹n ve servisler sunarken, birlikle 癟al覺t覺覺 (i birlii yapt嚙踝蕭覺) firmalara, bu 羹r羹n ve servislerin salanmas覺nda kullan覺lmak 羹zere, 5.Yasal soruturmalar esnas覺nda, mahkeme karar覺 gerei veya yasal prosed羹rler gerektirdii takdirde.

SORUMLULUK

seslizero, seslizero.com kullan覺c覺lar覺n覺n ahsi bilgilerinin yukar覺daki artlar 癟er癟evesinde kullan覺lmas覺 sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolay覺 sorumluluk kabul etmez.

E-posta iletiimlerinde, mesaj ifrelenmedii takdirde, mesaj覺n g羹venlii garanti alt嚙踝蕭na al覺namaz ve g繹nderilecek e-postalar覺n g嚙踝蕭venliinden seslizero.com kullan覺c覺lar覺 sorumludur.

seslizero.com kullan覺c覺lar覺, site i癟erisindeki i癟eriklerle balant嚙踝蕭嚙踝蕭l覺 g繹r羹lerini 嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙緙orumlarda yay覺nlayabilir. Kullan嚙踝蕭c覺lar嚙踝蕭n iletti嚙踝蕭嚙踝蕭i g嚙踝蕭嚙踝蕭r嚙踝蕭嚙踝蕭lerin sorumluluu kullan覺c覺ya aittir, sorumluluk seslizero.coma y繹neltilemez.

seslizero.com web sitesi kullan覺c覺lar覺, i癟eriklerde yer alan kiisel bilgiler ve kiilere ait 繹zel hayata ilikin bilgiler ve/veya i癟erikler bak覺m覺ndan s繹z konusu kiisel hak sahibi kiilerden gerekli izinleri ald覺klar覺n覺, bir bakas覺n覺n kiisel haklar覺n覺, gizlilik hakk覺n覺 ya da yay覺n haklar覺n覺 癟ineyen ya da baka m羹lkiyet haklar覺 dahil her t羹rl羹 fikri ve s覺nai m嚙踝蕭lkiyet haklar覺 ile korunan i癟erikleri, bilgileri; sahibinden ya da haklar嚙踝蕭 elinde bulundurandan, 繹nceden yaz覺l覺 izin almaks嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭z嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭n web sitesi kapsam覺nda kullanmayacaklar覺n覺 kabul ve taahh羹t ederler.

seslizero.com web sitesi kullan覺c覺lar覺 su癟 tekil edecek, yasal a癟覺dan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararas覺 d羹zeyde yasalara ters d羹ecek bir durum yaratan ya da tevik eden, her t羹r ve 嚙踝蕭ekilde iletim d嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭hil olmak 嚙踝蕭嚙踝蕭zere; hi癟bir t羹r yasad覺覺, tehditk璽r, rahats覺z edici, 嚙踝蕭iddet, ter嚙踝蕭嚙踝蕭r, hakaret, k羹f羹r veya iftira i癟eren, k嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭羹k d羹嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭羹r嚙踝蕭嚙踝蕭c嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭, kaba, pornografik, rahats覺z edici, tehdit, taciz ve hakaret i癟eren, ya da ahlaka, toplum d羹zenine ayk覺r嚙踝蕭, kii ve/veya kurumlar覺n 繹zel hayat嚙踝蕭嚙踝蕭na, 嚙踝蕭嚙踝蕭ahsiyetine vesair haklar嚙踝蕭na zarar verebilecek, i嚙踝蕭嚙踝蕭erikleri seslizero.com web sitesine iletmeyecek, herkese a嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭覺k alanlara ya da 嚙踝蕭zel mesaj alanlar嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭na 羹yeleri herhangi bir ekilde rahats嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭z edecek mesaj veya i癟erik y羹klemeyecek/yay覺nlamayacaklard覺r. Bu i癟eriklerin seslizero taraf覺ndan yay覺mlanmas覺, hukuka ayk覺r覺 veya 羹癟羹nc羹 kiilerin haklar覺n覺 ihlal eden i癟erikler bak覺m覺ndan doabilecek sorumluluklar覺n seslizero.com taraf覺ndan y羹klenildii anlam覺na gelemez.

seslizero, seslizero.com嚙踝蕭嚙範a, su嚙踝蕭 tekil edecek bir durum yaratan ya da tevik eden, tehditkar, hakaret ve k羹f羹r i癟eren, k羹嚙踝蕭羹k d羹嚙踝蕭羹r羹c羹, pornografik, rahats覺z edici ya da ahlaka ayk覺r覺, cinsiyet ve 覺rk ayr嚙踝蕭mc覺l覺覺 yapan her t羹r bilgiyi ve malzemeyi, deitirme, yay覺nlamay覺 reddetme ya da yay覺ndan kald覺rma, s嚙踝蕭z konusu hareketlerde bulunduran kullan覺c覺lar覺n 羹yeliklerini dondurma ve sonland嚙踝蕭rma hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

seslizero.com web sitesi kullan覺c覺lar嚙踝蕭 web sitesine bir vir羹s veya baka bir zararl嚙踝蕭 unsur i癟eren hi癟 bir t羹r i癟erik, yaz覺l覺m ya da baka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir.

seslizero.com web sitesi kullan覺c覺lar覺 ticari anlamda haks覺z rekabete yol a癟acak, ticari itibardan faydalanma anlam覺na gelebilecek davran覺lardan ka嚙踝蕭嚙踝蕭覺nacak, web sitesinde yer alan mevcut i癟erii hi癟bir ekilde kopyalamayacaklard覺r.

seslizero.com web sitesi kullan覺c覺lar覺 baka herhangi bir kullan覺c覺n覺n web sitesini kullanmas覺n覺 ya da istedii gibi kullanmas覺n覺 engellemeyeceklerdir.

Yorum alanlar覺n覺n baka web sitelerinin ya da ticari mal ve hizmetlerin reklam mecras覺 olarak kullan覺m覺 yasakt覺r.

seslizero.comun gizlilik politikalar嚙踝蕭n覺 deitirmesi m羹mk羹n olup ilgili sayfalar覺n d羹zenli olarak kontrol edilmesini 繹neririz.

Servislerimizden ve seslizero.com web sitesinden yararlananlar b羹t羹n bu artlar嚙踝蕭 okumu ve kabul etmi say覺l覺rlar.

seslizero.com, yukar覺da yer alan a癟覺klamalar覺 繹nceden haber vermeksizin deitirme hakk嚙踝蕭n覺 sakl覺 tutar.